REGULAMIN WAŻNY OD 27.10.2017 

1.Postanowienia ogólne

Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub Konsument;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.materacetanie.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

Artline Corporation s.r.o.

ul. Pasecký žleb

760 01 Zlín

Czech Republic


REGON: 24757284

NIP: CZ24757284

KRS: C 99633 zapisana w Sądzie Okręgowym w Brne


Numer telefoniczny: 32-707-10-38

Email: sklep@materacetanie.pl


 

1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zasady i warunki sprzedaży Towarów ze Sklepu Internetowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności zasady i warunki składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym, zapłaty ceny lub wynagrodzenia, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy jest Spółka Artline Corporation s.r.o., ul. Pasecký žleb, 760 01 Zlín,

Czech Republic, REGON: 24757284, NIP: CZ24757284, KRS: C 99633 zapisana w Sądzie Okręgowym w Brne,

 Numer telefoniczny: 32-707-10-38, Email: sklep@materacetanie.pl.

3. Prezentowane w Sklepie Internetowym informacje dotyczące Towarów, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty Sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego stosownie do jego przeznaczenia.

5. Klient jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. Klient, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.

6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do składania zamówień, niezbędny jest:
- komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);


7. Na urządzeniu końcowym Klienta (np. laptop, komputer osobisty, tablet, telefon) zapisywane są pliki (tzw. cookie), które zawierają dane niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, na co Klient wyraża zgodę. Klient może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, tak aby nie akceptowała plików cookie lub informowała o ich przesyłaniu. Niemniej jednak, brak akceptacji plików cookie uniemożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego. Dodatkowo, aby złożyć zamówienie jest także konieczne włączenie w przeglądarce obsługi funkcji Javascript.

 

2. Realizacja zamowień, dostawa i płatność

 

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę na stronie internetowej www.materacetanie.pl z wyjątkiem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.

2. Klient oświadcza, że przed zawarciem z Artline Corporation s.r.o.  umowy zapoznał się z Regulaminem.

3. Składanie zamówień następuje poprzez wskazanie Towaru, wypełnienie formularza danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację postanowień Regulaminu, wybór warunków dostawy, sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej www.materacetanie.pl

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Artline corporation s.r.o. oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia Artline Corporation s.r.o. przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem Artline Corporation s.r.o. o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.

6. Za Towary prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient może według swego wyboru zapłacić:

- gotówką przy odbiorze towaru ( za pobraniem)

7. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD) na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem). Podane numery telefonu zostają również udostępniane kurierowi firmy spedycyjnej realizującej przesyłkę w celu ułatwienia kontaktu z Klientem w wypadku trudności z dostarczeniem przesyłki na wskazany przez Zamawiającego adres.

8. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Kurier nie ma obowiązku wniesienia materaca do domu, wniesienie materaca jest możliwe z dodatkową opłatą i po uzgodnieniu z obsługą sklepu.

9. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego Artline Corporation s.r.o. udziela w sposób wyraźny jasny i czytelny informacje o wskazanych wyżej ograniczeniach dotyczących dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności.

10. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową, Artline Corporation s.r.o. poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie Sklepu Internetowego wykonuje obowiązki informacyjne wskazane art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia Artline Corporation s.r.o., oznaczenia Artline Corporation s.r.o., łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.

11. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Artline Corporation s.r.o. dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za Towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie.

12. Artline Corporation s.r.o. zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie przycisku Wyślij zamówienie z obowiązkem zapłaty

13. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Artline Corporation s.r.o. faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez Artline Corporation s.r.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w Sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności. Jeżeli Artline Corporation s.r.o. o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.

14. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym umieszczane są przy Towarach na stronie www.materacetanie.pl

 • wyrażone są w złotych polskich,

 • są cenami brutto (zawierają podatek VAT),

 • nie zawierają informacji o kosztach przesyłki Towarów.

15. Ceną za dokonany zakup w Sklepie Internetowym, która wiąże Klienta jest cena Towaru podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie Sklepu Internetowego powiększona o koszty przesyłki Towaru na adres podany przez Klienta.

16. W przypadku realizacji zamówień niestandardowych wymagana jest przedpłata w wysokości 50% wartości zamówienia.

17. Najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionych Towarów wyślemy za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy na podany adres e-mail. Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia Artline Corporation s.r.o., oznaczenia Artline Corporation s.r.o., łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy, rozszerzonego prawa do zwrotu towaru, trybu postępowania reklamacyjnego i gwarancji.

18. Gwarancja jest zawsze w opisie towaru i będzie widoczna na fakturze VAT, postępowanie reklamycyjne, prawo odstąpienia od umowy i cały regulamin są dołączone w potwierdzeniu zamowień.

19. Po wysłaniu przez Artline Corporation s.r.o. zakupionych artykułów otrzymasz wiadomość e-mail z dołączoną fakturą. Faktura zawiera informacje o Twoim zamówieniu, adres dostawy, sposób płatności, ceny, gwarancji na towar.

20. Śledzenie przesyłek jest możliwe na naszych stronach. Proszę napisać do naszej obsługi o numer przesyłki na sklep@materacetanie.pl

21. Jeżeli jest w opisie napisane Dostawa Darmowa, spoczywa płatność na sprzedawcy.

22. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

23. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty – przy zamówieniu nietypowych rozmiarów.

3. Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru i prawo o odstąpienia od umowy

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 30 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

W naszym sklepie jest możliwość zwrotu towaru bez podanie przyczyn do 30 dni.

2. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się w zakładce DO POBRANIA.

3. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie (na adres: Artline Corporation s.r.o., ul. Pasecký žleb, 760 01 Zlín, Czech Republic ) lub za pomocą poczty elektronicznej adres e –mail: sklep@materacetanie.pl.

4. Artline Corporation s.r.o. przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

5. Artline Corporation s.r.o. zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta na rzecz Artline Corporation s.r.o. płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta. W przypadku zwrotu Produktu Kupujący pokrywa koszt transportu, który wynosi 50-100zł w zależności od wielkości produktu i odległości od magazynu. Koszt zwrotu odejmowany jest od zwracanej kwoty za produkt lub Kupujący odsyła produkt na swój koszt. Przy zwrocie czy odmowie przyjęcia towaru Klient ponosi wszystkie koszty wynikające ze zwrotu, czy odmowie przyjęcia.To znaczy, że Sklep prześle do klienta fakturę za koszty z tego wynikające i klient jest zobowiązany do zapłaty tych kosztów. Następnie będą zwracane do klienta płatności za towar.
6. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew. W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze czy poprzez PAYU, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e –mail numer rachunku bankowego.

7. Klient ma obowiązek zwrócić towar Artline Corporation s.r.o. niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

8. Artline Corporation s.r.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Towar należy przesłać na adres: Artline Corporation s.r.o., ul. Przemysłowa 27, Tułowice 49-130 wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru w Sklepie Internetowym.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Zwrot towaru nie obejmuje produktów w wymiarach niestandardowych i zamówienie wykonane na zamówienie.  Wymiary standardowe: 80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200.

12. Artline Corporation s.r.o. odpowiada wobec Konsumenta za wady Towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

 • Reklamacje Towarów zamawianych w Sklepie Internetowym mogą być składane na adres: Artline Corporation s.r.o., ul. Pasecký žleb, 760 01 Zlín, Czech Republic, emialem: sklep@materacetanie.pl za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego www. materacetanie.pl

 • Artline Corporation s.r.o. ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 30 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta o dalszym trybie postępowania.

 • Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Artline Corporation s.r.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Artline Corporation s.r.o.  albo Artline Corporation s.r.o. nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 • Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Artline Corporation s.r.o. usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przezArtline Corporation s.r.o.

 • Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.Artline Corporation s.r.o. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów Artline Corporation s.r.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat,

 • Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Artline Corporation s.r.o. dostarczyć wadliwy Towar na adres: Artline Corporation s.r.o., ul. Przemysłowa 27, Tułowice 49-130. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić Towar Artline Corporation s.r.o. w miejscu, w którym Towar się znajduje.

 • W razie naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy Artline Corporation s.r.o. dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta niezbędnych kosztów, w tym kosztów dostarczenia Towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

 • W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, Artline Corporation s.r.o. zwraca uiszczoną przez Konsumenta cenę sprzedaży Towaru, koszty przesyłki Towaru do Konsumenta, poniesione koszty dostarczenia Towaru do Artline Corporation s.r.o. oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

 • Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar. W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze czy poprzez PAYU, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e–mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta.

 • Na niektóre Towary dostępne w Sklepie Internetowym Artline Corporation s.r.o. udziela gwarancji (informacja o Towarach, na które udzielana jest gwarancja znajduje się przy ich opisie w Sklepie Internetowym), wydając Klientowi wraz z Towarem dokument gwarancyjny, zawierający podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Udzielenie gwarancji na Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

 • Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznej dokonanej przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego należy kierować do banku wydawcy swojej karty płatniczej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz.1385 ze zm.).

 • Reklamacje dotyczące świadczenia przez Artline Corporation s.r.o. usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony internetowej www.materacetanie.pl mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej {adres e –mail: sklep@materacetanie.pl wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego lub formularza znajdującego się na stronie internetowej www.materacetanie.pl

 • Odpowiedzialność Artline Corporation s.r.o. względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona.

 

5. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Spółka Artline Corporation s.r.o., ul. Pasecký žleb, 760 01 Zlín, Czech Republic, REGON: 24757284, NIP: CZ24757284 ,KRS: C 99633 zapisana u Sądu Okręgowego w Brne, Numer telefoniczny: 32-707-10-38, Email: sklep@materacetanie.pl. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek brak udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez

  Artline Corporation s.r.o. usług drogą elektroniczną oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Artline Corporation s.r.o. danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności w czasie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

 3. Artline Corporation s.r.o. przetwarza dane osobowe Klienta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów Sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym oraz w celach marketingowych.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania w każdym czasie, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.


6. Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. i może być przez Artline Corporation s.r.o. zmieniony z ważnych przyczyn: (i). wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu, (ii) zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez Artline Corporation s.r.o., (iii). istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Artline Corporation s.r.o., (iv). poprawy przez Artline Corporation s.r.o. bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych, (v). rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu Internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego.

 2. Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez Artline Corporation s.r.o. nie wcześniej jednak niż w przeciągu 10 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej www.materacetanie.pl wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu. Zamówienia na Towary złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Towarów ze Sklepu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji; brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy. Ponadto konsumentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.materacetanie.pl, gdzie możliwe jest nieodpłatne zapoznanie się z jego treścią, jak również nieodpłatne pobranie wersji elektronicznej lub sporządzenie wydruku pod adresem regulamin.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Artline Corporation s.r.o. a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).

 5. Do umów zawartych przed dniem 27.10.2017 r. stosuje się zapisy regulaminu z dnia 20.08.2013 r., i przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176, ze zm.) i ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 1225.)